trấn an tinh thần

trấn an tinh thần

Đội trưởng của tuyển Anh, Harry Kane trấn an tinh thần của Maguire【trấn an tinh thần】:Đội trưởng của